Battlefield(Sima Jin Yuan)

NPC, and Place to join

NPC Place Number
Song War Girl BianJing 168/178
Sima Jin Yuan XiangYang 180/174

Reward to get after get point

Event Reward Number
Battlefield(Sima Jin Yuan)
Register at Song War Girl
  • Rank
  • Battle Register
  • Register Now can join war

After Register you can join to battlefield(Sima Jin Yuan).

How to Join

    Go to XiangYang(180/174)

  • Click On 1
How to get Reward

General Manager,
(Swords Legends)